Table Of Contents

Previous topic

Simulator documents in SIMO

Next topic

Metsikkösimulaattori

This Page

Puusimulaattori

Johdanto

Tämä dokumentti sisältää SIMO-järjestelmän puutason simulaattorin kuvauksen. Simulaattorissa käytetään Mela2002 puutason kasvumalleja. Kuvaus on tarkoitettu antamaan sekä järjestelmän käyttäjille että järjestelmän ylläpitäjille ja kehittäjille yleiskuvan niistä tiedoista ja toiminnoista, joita puutason malliketjut sisältävät. Lisäksi on kuvattu malliketjujen rakennetta. Vaikka puhutaan puutason simulaattorista, puu tarkoittaa tässä puujoukkoa. Puujoukolla on edustaja esim. keskipuu, jolla on puutason tunnukset. Tämä keskipuu edustaa puujoukkoa eli tiettyä määrää samassa esim. läpimittaluokassa olevia puita. Kaikki puutasoa koskevat laskennat ja toimenpiteet siis koskevat puujoukkoa eivätkä yksittäistä puuta! Dokumentissa käytetään puutasolla termiä taimi, kun tarkoitetaan alle 1,3 m pituista puuta. Ositetasolla puhutaan taimikko-ositteesta, kun ositteeseen kuuluu vähintään yksi alle 1,3 m pitkä puu. Kuviotasolla puhutaan taimikkokuviosta, jos jokin kuvion osite on taimikko-osite eli sillä on vähintään yksi alle 1,3 m pitkä puu. Näin huomioidaan laskelmissa niiden puiden läsnäolo, joilla ei vielä ole rinnankorkeusläpimittaa. Dummy-muuttujien kohdalla asetettu arvo ilmaistaan numeroin 0 tai 1. Puutason simulointia käytetään yleisesti suunnittelujärjestelmissä. Pitkällä aikavälillä puutason mallit saattavat kuitenkin tuottaa epäluotettavia ennusteita ja toisaalta suuralueiden suunnitteluun ne ovat usein laskennallisesti liian raskaita. Suuraluetasolla suunnittelussa riittäisi vähäisempikin tarkkuus. Tämän vuoksi puutason simulointi sopii parhaiten lyhyen ajan tarkempaan suunnitteluun. Tavoitteina erilaisten simulaattoreiden kehittämiselle voidaan siten nähdä koko metsäsuunnittelun laskelmien keventäminen (tarkoituksenmukaiselle tasolle tavoitteen mukaan) ja luotettavuuden parantaminen.

Malliketjut

Malliketjut:

 • Complete data
 • Calculate missing attributes
 • Generate trees
 • Calculate basic attributes

lasketaan vain kerran simuloinnin aluksi aineiston täydentämiseksi vastaamaan simulaattorin tarpeita. Näitä malliketjuja käytetään tavanomaisen kuviottaisen arvioinnin tuloksena tuotetun keskitunnustiedon kanssa. Näiden ketjujen lisäksi täydennyksen yhteydessä voidaan laskea myös normaalisti simuloinnin yhteydessä käytettävät ketjut Calculate biomass, Calculate_stand_value_growth, Calculate_stand_productive_value ja Chain_calculate_v_value. Simulointiin, nykytilan laskentaan tai metsikön tulevaisuuden tilan ennustamiseen käytetään ketjuja:

 • Regeneration
 • Regeneration tapio alternatives
 • Calculate ingrowth
 • Calculate tree survival
 • Grow seedling stratum
 • Grow little tree
 • Grow big tree
 • Update basic attributes
 • Natural removal
 • Calculate biomass
 • Calculate stand value growth
 • Calculate stand productive value
 • Chain_calculate_v_value

Regeneration tapio alternatives -ketjua ei ole erikseen dokumentoitu, koska sen perusrakenne on sama kuin Regeneration -ketjun. Regeneration -ketjua voidaan käyttää myös toimenpidemalliketjujen yhteydessä. Ketjun sijainti riippuun laskennassa käytettävästä aika-askeleesta. Toimenpiteet toteutetaan malliketjuilla:

 • Harvests
 • Harvests branching
 • Harvests branching tapio alternatives
 • Silvicultural operations
 • Silvicultural operations tapio alternatives

Näistä ketjuista on seuraavassa dokumentoitu vain Harvest branching ja Silvicultural operations. Edellinen sisältää hakkuiden ja jälkimmäinen metsänhoitotoimenpiteiden toteutuksen. Hakkuiden toteutuksessa on mukana simuloinnin haaroitus (branching). Muut toimenpideketjuvaihtoehdot ovat edellä mainittujen ketjujen kanssa perusrakenteeltaan identtisiä. Harvest -toimenpideketjussa on peruskasvatus ilman simuloinnin haaroitusta. Harvest branching tapio alternatives sisältää Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suositusten mukaiset kasvatus- ja toimenpidevaihtoehdot haaroituksineen. Lisäksi toimenpiteiden pakotusta varten on oma malliketjunsa:

 • Forced operations

Aineiston täydennysketjut

Complete data

Käytetään aineiston kuvio- ja ositetietojen täydentämiseen ennen kasvatuksessa tarvittavien muuttujien laskentaa. Ketjua käytetään vain kerran kullekin aineistolle.

Chain Complete stand attributes

Käytetään kuvion maantieteellisten, kuvion maaperää ja metsähoidollisten toimenpiteiden tilaa kuvaavien tunnusten laskentaan. Asetetaan kuviotason muuttujien oletusarvoja. Jos ositetta ei ole, asetetaan aukea-muuttujan arvoksi 1. Metsätalousmaakuvioille lasketaan kuntatietoihin perustuen YKJ mukaiset koordinaatit, jos koordinaateilla ei aineistossa alunperin ole arvoa. Lasketaan EUREF_FIN -järjestelmän mukaiset maantieteelliset koordinaatit. Näiden koordinaattien avulla lasketaan sijainnin mukaan määräytyvien muuttujien kuten korkeus merenpinnasta ja lämpösumma arvot. Jos sijainnin perusteella korkeus_merenpinnasta -muuttujalle ei saada arvoa (tyypillisesti sijainnin epätarkkuuden vuoksi osutaan vesistön alueelle), asetetaan muuttujan arvoksi 5 m. Asetetaan hinta-alueeksi 1. Sijainnin mukaan voidaan hintatauluihin määritellä toimenpiteille erilaiset hinnat. Tällä hetkellä on käytössä vain yhdet hinnat eli hinta-alue 1 tarkoittaa koko maata. Tukkivähennystä varten asetetaan tukkivähennysalue -muuttujan arvoksi sama kuin metsäkeskus -muuttujan arvo. Ahvenanmaa ja Pohjois-Suomi -muuttujien oletusarvoiksi 0. Tämän jälkeen asetetaan Ahvenanmaa -muuttujan arvoksi 1, jos kohde sijaitsee Ahvenanmaan maakunnassa. Pohjois-Suomi -muuttuja saa arvon 1, jos kohde on tiettyjen metsäkeskusten alueella. Edelleen asetetaan maaluokaksi keskikarkea moreeni, jos maaluokkaa ei aineistosta löydy. Oletusarvona asetetaan kantojen nostossa hehtaarille jätettävien kantojen lukumääräksi 25. Jos maaluokka on savi, asetetaan hehtaaria kohti nostamatta jäävien kantojen lukumääksi 50. Bioenergian keruumallia varten asetetaan kantojen_keruu ja oksien_keruu -muuttujille arvoksi 1. Edelleen asetetaan kantojen ja oksien keräämiseen bioenergiatarkoitukseen sopimattomilla kohteilla kantojen_keruu ja oksien_keruu -muuttujille arvoksi 0. Asetetaan niiden kuvioden kehitysluokaksi aukea ala (1) ja ikäluokaksi 0, joilla ei ole ositteita. Lopuksi tarkastellaan vielä muuttujaa, joka kertoo kuluneen ajan viimeisestä ojituksesta kuviolla. Jos aika_ojituksesta -muuttuja puuttuu, mutta ojitusvuosi on sen sijaan tiedossa, lasketaan aika ojituksesta. Jos sekä aika_ojituksesta että ojitusvuosi puuttuvat, asetetaan aika_ojituksesta -muuttujan arvoksi nolla.

Chain Complete stratum variables

Käytetään puulajiositteen alkuarvojen asettamiseen. Asetetaan puulajiositteille muuttujien oletusarvoja, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lopuksi asetetaan runkoluku ja pohjapinta-ala nollaksi, jos muuttujalla ei ole arvoa.

Calculate missing attributes

Käytetään aineiston kuvio- ja ositetietojen täydentämiseen ennen puuston kasvatusta. Ketjua käytetään vain kerran kullekin aineistolle. Tarvittavat lisätiedot riippuvat puulajista (eri puulajeilla on erilaisia malleja, joihin tarvitaan tiettyjä muuttujia).

Chain Assign missing initial variables to stratum

Käytetään ositetason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan puulajiositteelle ikälisä, siis aika, joka kuluu puun kasvamiseen rinnankorkeuteen. Jos ositteen keskiläpimitta on suurempi kuin nolla, tarkistetaan, että keskiläpimitan ja keskipituuden suhde on järkevä. Keskipituusarvoa käytetään edelleen valtapituuden määrittämiseen. Edelleen lasketaan runkoluku, jos sitä ei vielä ositteella ole. Lopuksi lasketaan ositteen pohjapinta-ala ja asetetaan vain_runkoluku_mitattu -muuttujan arvoksi 1, jos keskiläpimitta on suurempi kuin nolla, mutta pohjapinta-alan arvoa ei ole.

Chain Count number of strata and calculate stand attributes

Käytetään kuviotason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan kuvion runkoluku sekä odotettavissa oleva runkoluku. Edelleen lasketaan ositteiden lukumäärä ja aritmeettinen keskipituus. Aritmeettinen keskipituus tarkoittaa tässä ositteiden keskipituuksien keskiarvoa. Summataan kuvion pohjapinta-ala. Jos pohjapinta-ala on suurempi kuin nolla, lasketaan keskiläpimitta ja keskipituus sekä valtapituus pohjapinta-alalla painottaen. Kuvion pääpuulajiksi ja iäksi määräytyy sen ositteen arvo, jonka pohjapinta-ala on suurin. Jos pohjapinta-ala on nolla, asetetaan myös keskiläpimitta nollaksi. Keski- ja valtapituus lasketaan tällöin runkoluvulla painottaen. Edelleen kuvion pääpuulajiksi ja iäksi määräytyy sen ositteen arvo, jonka runkoluku on suurin. Lopuksi asetetaan pääpuulaji_vanha -muuttujan arvoksi sama kuin pääpuulaji.

Chain Whether stratum belongs to upper storey

Käytetään ositetason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan kuuluuko osite ylempään jaksoon. Ositteen kuuluminen ylempään jaksoon tulkitaan vertaamalla kuvion aritmeettista keskipituutta ositteen pohjapinta-alalla painotettuun keskipituuteen.

Chain Calculate attributes if stand is two-storey

Käytetään kuviotason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Ositteiden tietoja käyttäen tulkitaan onko kuvio kaksijaksoinen. Kaksijaksoisilla kuvioilla lasketaan sekä ylempään että alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos eri ositteisiin kuulumisen tulkinnan kanssa on ollut ongelmia eli ylemmän tai alemman jakson ositteiden lukumäärää ei ole laskettu (esim. kaikki ositteet kuuluvat ylempään jaksoon, siis kyseessä on yksijaksoinen kuvio), asetetaan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumääräksi nolla. Tällöin myös kaksijaksoisuudesta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0 eli kuvio tulkitaan yksijaksoiseksi.

Chain Update upper-storey attribute if problems defining two-storey stand

Käytetään, kun kaksijaksoisuuden määrittelyn kanssa on ollut ongelmia puustoisella kuviolla. Tällöin myös ositetasolla virheellinen tieto kuulumisesta ylempään jaksoon korjataan.

Chain Calculate missing attributes to stand

Käytetään asetettaessa simuloinnissa tarvittavia kuviotason muuttujia puustoisella kuviolla. Aluksi, jos kuvion pääpuulaji on hieskoivu, asetetaan hieskoivumuuttujan arvoksi 1. Jos kyseessä on kaksijaksoinen kuvio, lasketaan sekä ylemmän että alemman jakson keski-ikä. Tämän jälkeen lasketaan jaksojen ikäero. Ikäeroa käytetään ylispuustoisen taimikon määrittämiseen kehitysluokkamallissa. Ennen kuvion kehitysluokan tulkintaa lasketaan uudistamisrajat. Uudistamisrajana sekä keskiläpimitalle että keski-iälle käytetään tunnuksen sallitun vaihteluvälin keskiarvoa (0,5). Jos kehitysluokka on siemenpuu-, suojuspuumetsikkö tai ylispuustoinen taimikko, asetetaan siemenpuukuviomuuttujan arvoksi 1. Lopuksi vielä asetetaan siemenpuukuvio_ilman_taimikkoa -muuttujan arvoksi 1, jos kyseessä on siemenpuu- tai suojuspuumetsikkö.

Chain Calculate missing initial variables to stratum

Käytetään ositetason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Siemenpuuositemuuttujan arvoksi asetetaan 1, jos kyseessä on ylispuustoisen taimikkokuvion ylempi osite tai siemen- tai suojuspuukuvion osite. Jos ositteen keskipituus on pienempi kuin 1,3 m, asetetaan taimikkomuuttujan arvoksi 1. Lasketaan ositteen rinnankorkeusikä. Jos rinnankorkeusikä saa näin negatiivisen arvon, se asetetaan nollaksi. Jos ositteelle lasketun ikälisän seurauksena syntyy tilanne, jossa rinnankorkeusikä on nolla, mutta ositteen keskiläpimitta on kuitenkin suurempi kuin nolla, muutetaan rinnankorkeusikä vastaamaan aineiston arvoja. Lopuksi lasketaan iän ja pituuden kalibrointikerroin ositteille, joilla keski-ikä ja -pituus on suurempi kuin nolla. Kalibroinnilla pyritään siihen, että simuloinnissa käytettävistä kuvauspuista laskettu keski-ikä ja -pituus olisi sama kuin ositteen keski-ikä ja -pituus alunperin.

Chain Calculate still missing initial stand attributes

Käytetään kuviotason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan koivun osuus pohjapinta-alasta. Edelleen lasketaan taimikko-ositteiden lukumäärä. Jos kuviolla ei ole yhtään taimikko-ositetta, asetetaan taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Generate trees

Käytetään, kun halutaan tuottaa metsikön keskitunnustiedoista puutason tietoa kuvauspuiden käyttöä varten. Ketjua käytetään vain kerran kasvatusjakson aluksi kullekin aineistolle.

Chain Clear tree objects

Käytetään puustoiselle kuviolle mahdollisten puutason tietojen tuhoamiseen. Ositteelta (ei taimikko) hävitetään puutason kaikki muuttujat ja niiden tiedot, jotta uuden jakaumamallin tietoja ei sekoitettaisi vanhan jakaumamallin tietoihin, jos sellainen on olemassa (ei pitäisi olla).

Chain Generate trees

Käytetään jakaumamallien muodostamiseen puustoisella kuviolla. Asetetaan mitattu_runkoluku ja vain_runkoluku_mitattu -muuttujien arvoksi 0, jos muuttujalla ei ole vielä arvoa. Malliketjussa tehdään ensin jako keskitunnuksien perusteella iso ja pieni puustoisiin ositteisiin. Pienille puustoille (määritetään keskiläpimitan mukaan) lasketaan pituusjakauma suoraan, mutta varttuneemman puuston kohdalla läpimittajakaumamallin valinta riippuu puulajista, maaperästä (mineraali- vai turvemaa), kehitysluokasta, sekä siitä, onko puuston runkoluku mitattu ja onko kyseessä siemenpuuosite. Pienille puille laskettavan pituusjakauman yhteydessä ennustetaan myös puiden läpimitat. Jos ositteen puut muodostetaan pituusjakaumalla, päivitetään taimikko-ositteesta kertovan muuttujan arvo. Tätä varten lasketaan ositteella olevien alle 1,3 m pitkien puiden lukumäärä. Edelleen normaalijakaumamuuttujan arvoksi asetetaan 1. Puiden muodostamisen jälkeen asetetaan puut_generoitu -muuttujan arvoksi 1.

Chain Update seedling_below13 to stand level and calculate age class

Käytetään taimikkokuviomuuttujan päivittämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan taimikko-ositteiden lukumäärä. Jos kuviolla on yksikin taimikko-osite, asetetaan taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvoksi 1. Lopuksi lasketaan kuvion ikäluokka. Ikäluokan määritystä varten lasketaan kuvion keski-ikä. Jos kyseessä on taimikkokuvio, kuvion keski-iäksi valitaan sen ositteen ikä, jonka runkoluku on suurin, muuten iäksi asetetaan pohjapinta-alaltaan suurimman ositteen ikä.

Calculate basic attributes

Käytetään puiden luonnin jälkeen täydentämään puuston kasvatukseessa tarvittavia puu-, osite- ja kuviotason tietoja simulointia varten. Ketjua käytetään vain kerran kullekin aineistolle!

Chain Calculate number of sample trees

Käytetään kuvauspuiden lukumäärän laskentaan, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan kuvauspuiden lukumäärä ositteelle, joille puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla).

Chain Calculate tree attributes

Käytetään puutason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Ensin asetetaan puutason muuttujille alkuarvoja. Edelleen asetetaan taimesta_varttuneeksi -muuttujan oletusarvoksi 0. Malliketjulla lasketaan ei-taimikko-ositteen puille pituudet sekä iät. Lisäksi lasketaan yksittäisen puun sekä läpimittaluokan pohjapinta-ala ja asetetaan taimesta (h < 1,3m) kertovan muuttujan arvoksi 0. Taimikko-ositteelle puiden iäksi asetetaan ositteen keski-ikä. Jos puulla on olemassa läpimitta, lasketaan yksittäisen puun sekä läpimittaluokan pohjapinta-ala. Edelleen lasketaan puulle tilavuus. Jos puun läpimitta on suurempi kuin nolla, lasketaan puun läpimitta kannonkorkeudelta, poikkileikkausala rinnankorkeudelta neliömetreinä sekä minimi kasvutila. Lopuksi lasketaan kutakin puuta suurempien puiden muodostama pohjapinta-alan ja suhteellinen tiheys puulle. Laskutapa riippuu kuvauspuiden lukumäärästä sekä siitä, onko kysessä taimikko- vai ei-taimikkokuvio.

Chain Calculate stratum attributes

Käytetään ositetason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Kun ositteelle on muodostettu jakaumamallilla kuvauspuut, lasketaan ositteen runkoluku, tilavuus, suhteellinen tiheys. Edelleen taimikko-ositteelle lasketaan suhteellisen tiheyden lisäksi pohjapinta-ala ja keski-läpimitta. Ei-taimikko-ositteelle lasketaan lisäksi keskiläpimitta, keskipituus ja pohjapinta-ala. Ositteelle, jolle on muodostettu jakaumamallilla kuvauspuut lasketaan vielä läpimitta kannonkorkeudelta. Lopuksi lasketaan taimikko-ositteelle vuotuinen pituuskasvu ositetason kasvatusta varten ja keskimääräinen rinnankorkeusläpimitan arvo asetettavaksi, kun 1,3 m saavutetaan sekä asetetaan tuotokseksi ositteen tilavuus.

Chain Calculate stand attributes before calculating site index

Käytetään kuviotason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Lasketaan kuvion tilavuus, kuvauspuiden lukumäärä ja runkoluku ositteiden tietoja summaamalla. Edelleen lasketaan niiden ositteiden lukumäärä, joille on jakaumamalleilla tuotettu kuvauspuut. Tämän tiedon perusteella asetetaan kuvion puut_generoitu- ja puhdas_taimikko-muuttujien arvot. Edelleen lasketaan kuvion tuotos. Jos kyseessä ei ole puhdas taimikkokuvio, lasketaan suhteellinen tiheys koko kuviolle sekä puulajeittain. Lisäksi lasketaan suhteellinen tiheys lehtipuille, muille lehtipuille kuin koivulle sekä muille havupuille kuin männylle tai kuuselle.

Chain Calculate site index

Käytetään kasvupaikkaindeksin laskemiseen ositteelle puustoisella kuviolla. Ositteelle, joille puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) lasketaan kasvupaikkaindeksi.

Chain Calculate stand attributes

Käytetään täydennettäessä kuviotason tietoa simulaattorin tarpeita vastaavaksi puustoisella kuviolla. Aluksi lasketaan kuviolle ositteiden lukumäärä (ei sisällä sisäänkasvuvaiheessa olevia ositteita eli ositteita, joilla ei ole vielä ikää) ja aritmeettinen keskipituus. Ei-taimikkokuviolle lasketaan pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta ja -pituus sekä pohjapinta-ala. Lopuksi lasketaan koivun ja kuusen pohjapinta-alojen suhteelliset osuudet koko kuvion pohjapinta-alasta.

Chain Calculate dominant height

Käytetään täydennettäessä valtapituustiedot simulaattorin tarpeita vastaavaksi puustoisen kuvion ositteelle, joilla puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Lasketaan mineraalimaan kuviolla ositteen valtapituuskasvu. Turvemaakuviolla lasketaan ositteen valtapituus.

Chain Calculate crown ratio

Käytetään täydennettäessä puutason tietoa simulaattorin tarpeita vastaavaksi puustoisella kuviolla. Lasketaan puun latvussuhde eli elävän latvuksen suhde puun pituuteen, kun puu on ylittänyt rinnankorkeuden. Jos puulla ei ole rinnankorkeusläpimittaa eli se on vähemmän kuin 1,3 m pitkä, latvussuhdetta ei voida laskea. Edelleen lasketaan tukkivähennys puille, joiden rinnankorkeusläpimitta on suurempi kuin 10 cm.

Chain Calculate crown ratio and diameter for dominant trees

Käytetään täydennettäessä kuviotason tietoa simulaattorin tarpeita vastaavaksi puustoisella kuviolla, joille puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Lasketaan puuston valtapuiden latvussuhde sekä läpimitta. Valtapuiden latvussuhde tarkoittaa keskipuuta paksumpien puiden keskiarvo. Samoin puuston valtapuiden läpimitta tarkoittaa keskipuuta paksumpien puiden keskiarvoa. Laskennan toteutus riippuu siitä onko kyseessä taimikko- vai ei-taimikkokuvio. Lopuksi lasketaan kaikille puustoisille turvemaan kuvioille ojitustarve.

Chain Calculate the value of growing stock on stratum level

Käytetään ositteen puuston arvon sekä puutavaralajijakauman ja bioenergiaksi käytettävien kantojen ja hakkuutähteen määrän laskemiseen. Asetetaan puustoisen kuvion ositteen puuston arvon oletusarvoksi nolla. Jos kuvion kehitysluokka on jokin muu kuin aukea uudistusala tai nuori taimikko ja kyseessä ei ole taimikko-osite, lasketaan ositteen puuston arvo, puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä. Huom! Jos bioenergian määrä halutaan saada tässä selville, on biomassa laskettava ensin puutasolla. Tämä onnistuu malliketjulla Calculate biomass. Normaalisti alkuarvojen yhteydessä biomassaa ei lasketa.

Chain Calculate the value of growing stock on stand level

Käytetään kuvion puuston arvon määrittämiseen. Aluksi asetetaan kuvion puuston oletusarvoksi nolla. Jos kyseessä on puustoinen kuvio, summataan ositteiden puustojen arvot yhteen ja näin saadaan kuvion puuston arvo.

Simulointiketjut

Regeneration

Käytetään puuston uudistamisen toteutukseen ja uudistamisen jälkeisen puuston muuttujien arvojen laskemiseen. Ketjua käytetään tavallisesti jokaisen kasvatusjakson alussa. Sitä voidaan käyttää myös kasvatusjakson lopussa toimenpidemallien jälkeen, jos uudistamistoimenpide halutaan toteuttaa saman vuonna uudistushakkuun kanssa. Tämä tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun kasvatusjakso on pitkä (esim. 5 vuotta). Ilman tällaista menettelyä uudistamistoimenpide tulisi toteutettavaksi vasta seuraavalla 5-vuotisjaksolla.

Chain Regenerate clear cutted stand and open area using planting

Käytetään luotaessa avohakatulle alalle tai lähtötiedoissa aukealle alueelle uusi puusto istuttamalla. Uudistettavan kuvion puulaji määräytyy kasvupaikan mukaan. Istutusmallin jälkeen asetetaan kuviotason muuttujille alkuarvoja. Edelleen asetetaan istutuksesta kertovan muuttujan arvoksi 1. Lasketaan runkoluku, ikä, pohjapinta-ala, tilavuus ja kuvion odotettavissa oleva runkoluku sekä pääpuulaji ositetietojen avulla.

Chain Calculate attributes to stratum after planting

Käytetään istutuksen jälkeen ositetietojen täydentämiseen. Lasketaan ositteelle ikälisä eli aika, joka kuluu rinnankorkeuden saavuttamiseen.

Chain Natural regeneration after seed tree cut

Käytetään luontaisen uudistamisen toteutukseen siemenpuu-, suojuspuu- ja kaistalehakkuin käsitellyille kuvioille. Aluksi asetetaan seuraavalla viiden vuoden jaksolla syntyvien puiden määräksi nolla. Uudistushakkuuta jälkeen lasketaan luontaisesti syntyvien puiden lukumäärä, kun hakkuu on tehty siemenpuu- , suojuspuu- tai kaistalehakkuuna tai jos kuvio on määritetty siemen- tai suojuspuukuvioksi, mutta taimiositetta ei vielä ole olemassa. Laskentaa varten tarvitsee kuitenkin määrittää ensin uudistuksessa käytettävä puulaji, jos se puuttuu ja tämän jälkeen laskea keskimääräinen luontaisesti syntyvän puuston runkoluku kasvupaikan ja puulajin mukaan. Jos edellä laskettu syntyvien puiden lukumäärä on suurempi kuin nolla, seuraavaksi määritetään kuvion pääpuulaji, jos sitä ei ole tiedossa (kaistelehakkuussa pääpuulaji puuttuu). Uudistushakkuun jälkeisen luontaisen uudistamisen seurauksena syntyvä uusi puusto kuvataan viidellä uudella kuvauspuulla. Alussa jokainen kuvauspuu saa viidesosan kuviolle syntyvästä runkoluvusta. Jokaiselle kuvauspuulle määräytyy puulaji seuraavasti: Ensimmäisen kuvauspuun puulaji (pääpuulaji) määräytyy kasvupaikan ja maaperän (kivennäismaa/turvemaa) mukaan. Tämän jälkeen neljä muuta kuvauspuuta saavat puulajin satunnaisluvun avulla. Tietyn puulajin todennäköisyys määräytyy pääpuulajin, kasvupaikan ja maaperän (kivennäismaa/turvemaa) mukaan. Samaa puulajia olevat ositteet summataan yhteen, joten luontaisen uudistamisen seurauksena syntyy aina 1-5 uutta ositetta. Luontaisen uudistamisen jälkeen asetetaan kuviotason muuttujille alkuarvoja. Lopuksi päivitetään luontaisesti syntyneiden sisäänkasvuvaiheessa olevien ositteiden yhteenlaskettu runkoluku. Sisäänkasvuvaihe tarkoittaa vaihetta, jossa osite on jo olemassa, mutta puiden syntyminen tapahtuu vasta tulevina vuosina.

Chain Calculate attributes to natural ingrowth stratum

Käytetään luontaisesti uudistetun kuvion ositetason muuttujien täydentämiseen. Samalla kasvatusjaksolla luontaisesti syntyneille ositteille lasketaan taimikon tuleva syntymävuosi. Tätä varten lasketaan ositteille teoreettinen ikä, joka saa arvon -1 ja -5 väliltä (tämä tarkoittaa, että puut syntyvät ositteelle 1 - 5 vuoden kuluttua). Edelleen lasketaan rinnankorkeuden saavuttamiseen kuluva aika. Lopuksi asetetaan luontaisen uudistamisen jälkeen ositetason muuttujille alkuarvoja.

Chain Update N_ingrowth to stratum level

Käytetään luontaisesti syntyneen sisäänkasvuvaiheessa olevan ositteen runkoluvun päivittämiseen. Kun luontaisesti syntyneen ositteen teoreettinen ikä saa arvon nolla, eli on vuosi, jolloin puut syntyvät, siirretään sisäänkasvuvaiheessa olleen ositteen runkoluku ositteen oikeaksi runkoluvuksi. Sisäänkasvuvaiheessa olevan ositteen puiden runkoluku asetetaan nollaksi. Tällöin sisäänkasvuvaiheen haamupuista on tullut oikeita puita.

Chain Update N_ingrowth to stand level

Käytetään luontaisesti syntyneen sisäänkasvuvaiheessa olevan kuvion runkoluvun päivittämiseen. Summataan sisäänkasvuvaiheessa olevien ositteiden runkoluvut kuviotasolle. Päivitetään runkoluku. Lopuksi, jos kuvion runkoluku on suurempi kuin nolla, asetetaan avoimesta alasta (puuttomasta kuviosta) kertovan muuttujan arvoksi 0. Samoin asetetaan taimettomasta siemenpuukuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0, jos sisäänkasvuvaiheessa olevien puiden runkoluku on suurempi kuin nolla. Lopuksi asetetaan vanha_pääpuulaji -muuttujan arvoksi sama kuin pääpuulaji.

Calculate ingrowth

Käytetään puiden syntymisen ja sisäänkasvun kuvaamiseen. Sisäänkasvu tarkoittaa puustoiselle kuviolle syntyviä uusia puita. Jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista voi sisäänkasvun ennustamisen kytkeä pois käytöstä.

Chain Natural ingrowth

Käytetään laskettaessa kuviolle olemassa olevien ositteiden lisäksi luontaisesti syntyvien uusien puiden lukumäärä, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Sisäänkasvu on mahdollista metsämaan kuviolla, kun kyseessä ei ole siemen- tai suojuspuukuvio, jolle ei vielä ole syntynyt taimikkoa. Aluksi asetetaan uusien syntyen puiden lukumäärän kertova muuttuja nollaksi ja lasketaan jo olemassa olevien ositteiden lukumäärä, mukaan lukien vielä sisäänkasvuvaiheessa olevat ositteet. Uusia puita voi syntyä kuviolle, jos siemenpuuhakkuusta on vähintään yksi vuosi ja luontaisessa uudistamisessa on jo syntynyt ositteita tai avohakkuukuviolla avohakkuu on tehty edellisenä vuonna. Puita ei kasvatettavan puuston sekaan enää synny, kun kehitysluokka on uudistuskypsä metsikkö, ainakin yksi harvennushakkuu on kuviolle jo tehty tai, kun kuviolla on jo olemassa viisi ositetta. Uusien puiden lukumäärän määrittämiseksi lasketaan puiden lukumäärän vertailuarvo sekä määritetään syntyneille puille puulajit. Puiden lukumäärän vertailuarvon kertovan mallin valinta riippuu siitä onko kyseessä luontaisesti vai keinollisesti uudistettu kuvio. Kasvatettavan puuston sekaan syntyvä puusto kuvataan yhdellä uudella kuvauspuulla ja lasketaan sille runkoluku. Kuvauspuun puulaji määräytyy seuraavasti: Pääpuulaji määräytyy kasvupaikan ja maaperän (kivennäismaa/turvemaa) mukaan, ellei se ole jo tiedossa. Tämän jälkeen kuvauspuulle määrätään puulaji satunnaisluvun avulla. Tietyn puulajin todennäköisyys määräytyy pääpuulajin, kasvupaikan ja maaperän (kivennäismaa/turvemaa) mukaan. Uuden puulajin syntymistä on rajoitettu, jottei synny epäuskottavan tiheitä puustoja. Lopuksi luontaisesta uudistumisesta kertovan ja taimikko-osite muuttujien arvoksi asetetaan 1 sekä päivitetään sisäänkasvuvaiheessa olevien ositteiden yhteenlaskettu runkoluku.

Chain Calculate initial age to ingrowth stratum

Käytetään kuvion ositetason muuttujien täydentämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio ja sisäänkasvua on tapahtunut. Samalla kasvatusjaksolla luontaisesti syntyneelle ositteelle lasketaan taimikon tuleva syntymävuosi. Tätä varten lasketaan ositteelle teoreettinen ikä, joka saa arvon -1 ja -5 väliltä (tämä tarkoittaa, että puut syntyvät ositteelle 1 - 5 vuoden kuluttua). Edelleen lasketaan rinnankorkeuden saavuttamiseen kuluva aika. Lopuksi asetetaan sisäänkasvun jälkeen ositetason muuttujille alkuarvoja.

Calculate tree survival

Käytetään puiden itseharvenemisen kuvaamiseen. Jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista voi luonnonpoistuman ennustamisen kytkeä pois käytöstä. Tällöin pitää myös Natural removal -ketju jättää pois simuloinnista.

Chain calculate tree survival

Käytetään määrittelemään ei-taimikko-ositteen puiden elossa pysymisen todennäköisyyttä, kun kyseessä on puustoinen kuvio (eli kuvauspuun tapauksessa todennäköisyys kuolla kertoo kuinka monta puuta kuvauspuun edustamasta puujoukosta kuolee). Elossa pysymisen todennäköisyyttä saatetaan skaalata vielä kasvatuksen jälkeen, jos sallittu suurin runkoluku kuviolla ylittyy. Puun elossapysymistä kuvataan puun kilpailuasemasta ja ikääntymisestä kertovilla malleilla. Tässä vaiheessa ennustetaan vain puiden elossapysymistodennäköisyyttä, mutta ei tapeta puita!

Grow seedling stratum

Käytetään taimikko-ositteen kasvatukseen sekä tietojen päivittämiseen kasvatuksen jälkeen.

Chain Grow seedling stratum

Käytetään kasvattamaan taimikkoa, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Taimikon kasvatus tehdään ositetasolla, vaikka kasvatus muuten MELA-malleilla tapahtuukin puutasolla. Asetetaan muuttujan puut_juuri_generoitu oletusarvoksi 0. Jos kyseessä on taimikko, jossa puita ei ole vielä generoitu ja teoreettinen ikä on nolla, lasketaan rinnankorkeusläpimitan referenssiarvo, kun rinnankorkeus saavutetaan. Edelleen lasketaan vuotuinen pituuskasvu ja kasvatetaan ositteen keskipituutta. Jos keskipituus saavuttaa 1,3 m, lasketaan ositteelle keskiläpimitta. Seuraavaksi muodostetaan ositteelle pituusjakauma ja lasketaan kuvauspuille läpimitat. Asetetaan muuttujien puut_generoitu, puut_juuri_generoitu ja normaalijakauma arvoiksi 1. Lopuksi lasketaan kuvauspuiden lukumäärä.

Calculate tree variables to just generated tree

Käytetään laskettaessa muuttujien arvoja juuri luoduille puille, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos ositteelle on juuri luotu puut, asetetaan jokaisen kuvauspuun iäksi ositteen ikä. Edelleen asetetaan puutason muuttujille alkuarvoja. Kasvatetaan ikää lisäämällä ikään aika-askeleen pituus. Lasketaan puun tilavuus. Jos puun läpimitta on suurempi kuin nolla, lasketaan yksittäisen kuvauspuun poikkileikkausala rinnankorkeudelta. Edelleen lasketaan jakauman jokaisen läpimittaluokan poikkileikkausala. Lisäksi lasketaan jokaisen yksittäisen kuvauspuun poikkileikkausala neliömetreinä. Lopuksi lasketaan puun kannonkorkeusläpimitta, jonka jälkeen voidaan laskea puun kasvutilan minimi puulajeittaisilla malleilla.

Chain Update mean diameter to stratum

Käytetään keskiläpimitan päivittämiseen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Ositteelle, jolle on juuri muodostettu puut, lasketaan keskiläpimitta.

Grow little tree

Käytetään pienten (alle 1,3 m pitkien) puiden kasvatukseen sekä tietojen päivittämiseen kasvatuksen jälkeen.

Chain Grow little tree

Käytetään kasvattamaan puustoisen kuvion vähintään vuosi aiemmin generoituja puita, joiden pituus on alle 1,3 m. Kasvatetaan ensin puun biologista ikää ja pituutta. Jos puu saavuttaa näin 1,3 m pituusrajan, lasketaan puulle rinnankorkeusläpimitta, yksittäisen puun sekä koko läpimittaluokan poikkileikkausala. Edelleen asetetaan taimimuuttujan arvoksi 0 (kyseessä on yli 1,3 m pitkä puu) ja rinnankorkeuden ylittämisestä kertovan muuttujan arvoksi 1. Lopuksi lasketaan puun poikkileikkausala neliömetreinä, kannonkorkeusläpimitta sekä minimikasvutila.

Chain Calculate volume to little tree

Käytetään puustoisella kuviolla, kun lasketaan tilavuus pienelle puulle. Lasketaan puulle tilavuus, jos puut on juuri luotu ositteelle tai yksittäinen puu on juuri saavuttanut rinnankorkeuden.

Chain Calculate if there is any seedlings below 1,3 m left stratum

Käytetään päivitettäessä puustoisella kuviolla taimikko-osite -muuttujan arvoa. Ositteelle, joille puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) lasketaan alle 1,3 m pitkien puiden lukumäärä. Jos alle 1,3 m puiden lukumäärä on nolla, asetetaan taimikko-ositteesta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Chain Calculate if there is any seedlings below 1,3 m left stand

Käytetään päivitettäessä puustoisella kuviolla taimikkokuviomuuttujan arvoa. Lasketaan taimikko-ositteiden lukumäärä. Jos taimikko-ositteiden lukumäärä on nolla, kuviolla ei ole yhtään taimikko-ositetta ja taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0. Edelleen lasketaan niiden ositteiden lukumäärä, joille puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Jos kuviolla on yksikin osite, jolla on puita, asetetaan kuviotasolla puut_generoitu -muuttujan arvoksi 1 ja puhtaasta taimikko-kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0. Lopuksi lasketaan vielä kuvauspuiden lukumäärä kuviolla.

Grow big tree

Käytetään suurten (vähintään 1,3 m pitkien) puiden kasvatukseen sekä tietojen päivittämiseen kasvatuksen jälkeen.

Chain Calculate dominant height

Käytetään täydennettäessä valtapituustiedot simulaattorin tarpeita vastaavaksi puustoisella kuviolla ositteelle, jolla puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Lasketaan mineraalimaan kuvion ositteen valtapituuskasvu. Turvemaalla lasketaan ositteen valtapituus.

Chain Grow big trees on peatland

Käytetään kasvattamaan yksittäin puin kuvattua puustoa turvemaalla. Turvamaakuviolla kasvavalle vähintään 1,3 m pitkälle puulle, joka ei ole samalla aikajaksolla saavuttanut rinnankorkeutta eikä ositteen puita ole muodostettu samalla aikajaksolla, lasketaan pituus ennen läpimitan kasvatusta. Tämän jälkeen lasketaan pohjapinta-alan kasvu ja kasvatetaan puun pohjapinta-alaa. Lopuksi päivitetään puun läpimitta sekä läpimittaluokan pohjapinta-ala.

Chain Update mean diameter and basal area on peatland

Käytetään turvemaan ositetunnusten päivittämiseen puiden läpimitan kasvatuksen jälkeen. Turvemaakuvion ositteelle, jonka puita ei ole muodostettu samalla aikajaksolla lasketaan keskiläpimitta ja pohjapinta-ala.

Chain Grow big trees in mineral soil and update on peatland

Käytetään kasvattamaan yksittäin puin kuvattua puustoa mineraalimaalla ja päivittämään turvemaalla puun pituus. Turvamaakuviolla kasvavalle vähintään 1,3 m pitkälle puulle, joka ei ole samalla aikajaksolla saavuttanut rinnankorkeutta eikä ositteen puita ole muodostettu samalla aikajaksolla, lasketaan pituus läpimitan kasvatuksen jälkeen. Kivennäiskuviolla kasvavalle vähintään 1,3 m pitkälle puulle, joka ei ole samalla aikajaksolla saavuttanut rinnankorkeutta eikä ositteen puita ole muodostettu samalla aikajaksolla, lasketaan pituus- ja pohjapinta-alan kasvu. Edelleen kasvatetaan puun pituutta ja pohjapinta-alaa sekä lasketaan läpimitta. Kivennäismailla puun pituuden ja pohjapinta-alan (läpimitan) kasvumalli perustuu valtapuuston pituuskasvuun. Seuraavaksi lasketaan puun tilavuus ja kasvatetaan sekä biologista että rinnankorkeusikää. Lisäksi lasketaan vielä puun läpimittaluokan pohjapinta-ala, läpimitta kannonkorkeudelta, yksittäisen puun pohjapinta-ala neliömetreinä ja puun minimi kasvutila sekä asetetaan rinnankorkeuden saavuttamisesta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Update basic attributes

Käytetään tietojen päivittämiseen kasvatuksen jälkeen.

Chain Calculate tree attributes

Käytetään kohdepuuta suurempien puiden muodostaman pohjapinta-alan ja suhteellisen tiheyden määrittämiseen puulle kasvatuksen jälkeen. Lasketaan, jos kyseessä ei ole puhdas taimikko. Yli 1,3 m pitkälle puulle lasketaan sitä suurempien puiden muodostama pohjapinta-ala sekä suhteellinen tiheys.

Chain Calculate stratum attributes

Käytetään ositetason muuttujien päivittämiseen ositteelle kasvatuksen jälkeen. Ensin täydennetään muuttujien arvoja ositteelle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Asetetaan ennen kasvatusta ollut (edellisen aikajakson) tilavuus tilavuus_vanha -muuttujan arvoksi, jonka jälkeen päivitetään ositteen tilavuus ja kuvauspuiden lukumäärä. Lasketaan suhteellinen tiheys, pohjapinta-ala, keskiläpimitta ja -pituus sekä taimikko- että ei-taimikko-ositteelle. Lopuksi ositteelle, jolle on muodostettu jakaumamallilla kuvauspuut lasketaan vielä läpimitta kannonkorkeudelta. Taimikko-ositteelle (voi olla myös puhdas taimikko ilman muodostettuja kuvauspuita) lasketaan vuotuinen pituuskasvu ositetason kasvatusta varten ja keskimääräinen rinnankorkeusläpimitan arvo asetettavaksi, kun 1,3 m pituus saavutetaan.

Chain Calculate stand attributes

Käytetään päivittämään puiden kasvatuksen vuoksi muuttuneita kuviotietoja. Asetetaan ennen kasvatusta ollut tilavuus tilavuus_vanha -muuttujan arvoksi. Tämän jälkeen päivitetään tilavuus ja kuvauspuiden lukumäärä. Lasketaan niiden ositteiden lukumäärä, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Jos kuvion yhdellekin ositteelle on puut jo olemassa, asetetaan puut_generoitu -muuttujan arvoksi 1. Jos taas kuviolla ei ole yhtään ositetta, jolla olisi puita, asetetaan puhdas_taimikko -muuttujan arvoksi 1. Muulle kuin puhtaalle taimikkokuviolle lasketaan kuvion puuston suhteellinen tiheys (eli kaikki ositteet, puulajit yhteensä). Lisäksi lasketaan puulajeittaiset suhteelliset tiheydet.

Chain Calculate still missing stratum attributes

Käytetään ositetason muuttujien arvojen päivitykseen kasvatuksen jälkeen. Lasketaan kasvupaikkaindeksi ositteelle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Kasvatetaan rinnankorkeus-, biologista ja teoreettista ikää. Teoreettista ikää käytetään luontaisen uudistamisen ositteiden syntymishetken määrittämiseen. Lasketaan ositteen valtapituus sekä painomuuttuja (runkoluku*keskipituus) taimikkokuvion keski-iän määritystä varten. Lopuksi päivitetään vielä tilavuuskasvun laskentaan liittyvien muuttujien arvoja. Nollataan sekä absoluuttinen että suhteellinen tilavuuskasvu meneillään olevan aikajakson tilavuuskasvun laskentaa varten. Lasketaan uudet arvot absoluuttiselle ja suhteelliselle tilavuuskasvulle. Lopuksi lasketaan ositteen tuotos.

Chain Calculate still missing stand attributes

Käytetään kuvion muuttujien päivittämiseen kasvatuksen jälkeen. Lasketaan kuvion ositteiden lukumäärä ja aritmeettinen keskipituus. Lukumäärään ei huomioida sisäänkasvuvaiheessa olevia ositteita. Jos kyseessä on muu kuin puhdas taimikkokuvio lasketaan keskiläpimitta, keskipituus, pohjapinta-ala sekä koivun ja kuusen pohjapinta-alojen suhteelliset osuudet koko kuvion pohjapinta-alasta. Edelleen lasketaan runkoluku ja valtapituus sekä valitaan kuvion keski-iäksi ja pääpuulajiksi sen ositteen tiedot, jonka pohjapinta-ala on suurin. Taimikkokuviolle lasketaan keskipituus ja valtapituus sekä valitaan kuvion keski-iäksi sen ositteen tiedot, jonka painomuuttujan arvo (runkoluku*keskipituus) on suurin. Nollataan sekä absoluuttinen että suhteellinen tilavuuskasvu meneillään olevan aikajakson tilavuuskasvun laskentaa varten. Lasketaan uudet arvot absoluuttiselle ja suhteelliselle tilavuuskasvulle. Lasketaan kuvion tuotos. Edelleen asetetaan hieskoivusta kertovan muuttujan arvoksi 1, jos kuvion pääpuulaji on hieskoivu. Lopuksi bioenergian keruumallia varten asetetaan kantojen_keruu ja oksien_keruu -muuttujille arvoksi 0, jos kuvion pääpuulaji ei ole bioenergian keruuseen sopiva.

Chain Calculate crown ratio

Käytetään puun latvussuhteen laskentaan kasvatuksen jälkeen ositteelle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Lasketaan latvussuhde puille, joiden rinnankorkeusläpimitta on suurempi kuin nolla sekä tukkivähennys puille, joiden rinnankorkeusläpimitta on suurempi kuin 10 cm.

Chain Whether stratum belongs to upper storey

Käytetään tulkittaessa ei-taimikko-ositteen kuulumista puustojaksoihin kasvatuksen jälkeen. Lasketaan kuuluuko osite ylempään jaksoon. Ositteen kuuluminen ylempään jaksoon tulkitaan vertaamalla kuvion aritmeettista keskipituutta ositteen pohjapinta-alalla painotettuun keskipituuteen.

Chain Calculate missing two-storey stand attributes

Käytetään kuviotason muuttujien päivittämiseen kasvatuksen jälkeen. Sekä taimikko- että ei-taimikkokuviolle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) lasketaan valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Turvemaakuviolle lasketaan ojitustarve. Tulkitaan onko kyseessä kaksijaksoinen kuvio. Jos kuvio ei ole kaksijaksoinen, nollataan sekä ylempään että alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärän kertovien muuttujien arvot. Kaksijaksoisilla kuvioilla lasketaan sekä ylempään että alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos eri ositteisiin kuulumisen tulkinnan kanssa on ollut ongelmia eli ylemmän tai alemman jakson ositteiden lukumäärää ei ole laskettu (esim. kaikki ositteet kuuluvat ylempään jaksoon, siis kyseessä on yksijaksoinen kuvio), asetetaan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumääräksi nolla. Tällöin myös kaksijaksoisuudesta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0 eli kuvio tulkitaan yksijaksoiseksi.

Chain Update upper-storey attribute if problems defining two-storey stand

Käytetään, kun kaksijaksoisuuden määrittelyn kanssa on ollut ongelmia puustoisella kuviolla kasvatuksen jälkeen. Tällöin myös ositetasolla virheellinen tieto kuulumisesta ylempään jaksoon korjataan.

Chain Update development and age class, since thinning and since drainage to comp_unit

Käytetään kehitys- ja ikäluokan sekä harvennuksesta ja ojituksesta kuluneesta ajasta kertovien muuttujien päivitykseen. Lisäksi päivitetään biomassamuutujia. Jos harvennus on toteutettu vähintään kerran ja harvennusta ei ole tehty kuluvalla simulointijaksolla, päivitetään harvennuksesta kuluneen ajan kertova muuttuja. Samoin päivitetään ojituksesta kuluneen ajan kertova muuttuja, jos ojitus on tehty vähintään kerran, mutta ojitusta ei ole tehty kuluvalla simulointijaksolla. Kehitysluokan laskemista varten asetetaan ensin keskiläpimitan arvoksi nolla, jos keskiläpimitta puuttuu. Asetetaan edellisellä simulointijaksolla laskettu kehitysluokkamuuttujan arvo vanha kehitysluokka -muuttujan arvoksi. Jos kuviolla ei ole ositetasoa, on kyseessä avoin uudistusala. Tällöin asetetaan aukeamuuttujan arvoksi 1 ja kehitysluokaksi aukea ala (1). Jos kyseessä on puustoinen kuvio, lasketaan ensin kaksijaksoiselle kuviolle ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden keski-iät. Edelleen lasketaan näiden eri jaksojen välinen ikäero kehitysluokkamallia varten. Ikäeroa käytetään tulkittaessa onko kyseessä ylispuustoinen taimikko. Jos kuvio on yksijaksoinen eli ikäeromuuttujalle ei ole laskettu arvoa, asetetaan ikäeromuuttujan arvoksi nolla. Kehitysluokan laskemiseksi määritellään käytettävät uudistamisrajat. Edelleen lasketaan kuvion ikäluokka. Ensin asetetaan kuvion ikä nollaksi, jos se puuttuu. Jos kyseessä on avoin uudistusala, ikäluokka on myös nolla. Tällöin asetetaan myös aukeasta kertovan muuttujan arvoksi 1. Lasketaan puustoisen kuvion ikäluokka. Lopuksi asetetaan hakkuun yhteydessä kuviotasolle tallennettavien biomassatietojen oletusarvoksi 0.

Natural removal

Käytetään luonnonpoistuman ennustamiseen kuviolla vähentämällä kuvauspuun edustamaa runkulukua yksittäisen puun elossapysymistodennäköisyyden perusteella. Tämän jälkeen kuvion runkolukua verrataan edelleen vertailukuvion maksimirunkolukuun. Ylitiheällä kuviolla skaalataan puiden elossapysymistodennäköisyyttä uudelleen ja vähennetään kuvauspuiden edustamaa runkolukua edelleen. Ketjua käytetään myös tietojen päivitykseen luonnonpoistuman laskennan jälkeen. Jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista voi luonnonpoistuman ennustamisen kytkeä pois käytöstä. Tällöin pitää myös Calculate tree survival -ketju jättää pois simuloinnista.

Laskentaan käytettävän ketjun osakokonaisuuden valinta riippuu ositteiden määrästä, kuvion jaksoisuudesta, ositteen kuulumisesta ylempään tai alempaan jaksoon sekä ositteiden lukumäärästä ylemmässä ja alemmassa jaksossa. Laskennassa käytetään ketjua ”Adjust number of trees” seuraavissa tapauksissa: Kuviolla on ainoastaan yksi osite. Kaksijaksoisen kuvion ylemmän jakson ositteelle, kun ylemmässä jaksossa on vain yksi osite (esim. ylemmässä jaksossa 1 osite ja alemmassa 2 ositetta). Laskentaan käytetään ketjua ”Adjust number of trees in mixed forest” seuraavissa tapauksissa: Ositteille yksijaksoisella kuviolla, kun ositteita on vähintään kaksi. Kaksijaksoisen vähintään kolme ositetta sisältävän kuvion ylemmän jakson ositteille, jos ositteiden lukumäärä jaksossa on vähintään kaksi. Ositteille, jotka kuuluvat kaksijaksoisen kuvion alempaan jaksoon. Ennen sekapuuston laskentaan tarkoitettua laskentaketjua on laskettava kaikkien kuvion ositteiden puiden maksimilukumäärät. Vasta sen jälkeen voidaan huomioida sekapuustojen vaikutus!

Chain Update stand attributes before scaling

Käytetään päivittämään muuttuneita kuviotietoja. Tilavuus_ennen_slaalausta -muuttujan arvoksi asetetaan kuvion tilavuus luonnonpoistuman laskemista varten. Jos kyseessä ei ole puhdas taimikko, päivitetään kuviolle ennen kasvatusta ollut suurin mahdollinen runkoluku.

Chain Update number of trees

Käytetään kuvauspuun edustaman runkoluvun vähentämiseen elossapysymistodennäköisyysmallin mukaisesti, kun kyseessä ei ole taimikko-osite ja puulle on laskettu elossapysymistodennäköisyys. Lasketaan puulle uusi runkoluku kertomalla runkuloku elossapysymistodennäköisyydellä. Edelleen lasketaan läpimittaluokan pohjapinta-ala.

Chain Update stratum attributes after updating number of trees

Käytetään ositetason muuttujien arvojen päivittämiseen puiden runkoluvun päivityksen jälkeen. Lasketaan ei-taimikko-ositteen keskiläpimitta rinnankorkeudelta, keskipituus, runkoluku, pohjapinta-ala, suhteellinen tiheys ja tilavuus. Lasketaan taimikko-ositteelle pohjapinta-ala, keskipituus- ja -läpimitta. Sekä taimikko- että ei-taimikko-ositteelle lasketaan vielä kannonkorkeusläpimitta. Lopuksi lasketaan ositteen (myös puhtaan taimikko-ositteen) valtapituus ja painomuuttuja (runkoluku * keskipituus) taimikkokuvion keski-iän määrittämistä varten.

Chain Update stand attributes after updating number of trees

Käytetään kuviotason muuttujien arvojen päivittämiseen puiden runkoluvun päivityksen jälkeen. Asetetaan luonnonpoistumamuuttujan arvoksi nolla ennen uuden arvon laskentaa. Päivitetään ei-taimikkokuvion pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, tilavuus, valtapuiden latvussuhde ja läpimitta, runkoluku, valtapituus sekä biologinen keski-ikä. Taimikkokuviolle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) pohjapinta-ala, runkoluku, keski-ikä, keskiläpimitta, keskipituus, valtapituus, tilavuus sekä valtapuiden latvussuhde ja läpimitta.

Chain Calculate maximum stem number

Käytetään päivitettäessä ositteen muuttujien arvoja kasvatuksen jälkeen, kun ositteella on jo olemassa puut (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla). Ensin lasketaan kannonkorkeusläpimitta ja kasvupaikkaindeksi. Tämän jälkeen lasketaan suurin sallittu runkoluku.

Chain Calculate stand attributes

Käytetään muuttujien arvojen päivittämiseen kuviotasolla. Asetetaan runkoluvun maksimi ja suhteellinen tiheys puulajeittain nollaksi ennen muuttujien arvojen laskentaa. Lasketaan runkoluvun maksimi kuviolla puulajeittain. Edelleen kaksijaksoiselle kuviolle lasketaan maksimi runkoluku puulajeittain sekä ylemmälle että alemmalle jaksolle. Lasketaan puulajeittaiset runkoluvut. Edelleen kaksijaksoisella kuviolla lasketaan ylemmän jakson runkoluvut puulajeittain.

Chain Calculate relative density factor to stand level

Käytetään suhteellisen tiheyden päivittämiseen kuviotasolla. Kun kyseessä ei ole puhdas taimikkokuvio lasketaan suhteellinen tiheys puulajiettain. Lisäksi lasketaan suhteellinen tiheys kaksijaksoisen kuvion ylemmälle jaksolle kokonaisuudessaan (kaikki puulajit yhdessä) ja puulajeittain.

Chain Adjust number of trees

Käytetään määrittämään puuston kuolleisuus siten, että puiden maksimilukumäärä kuviolla ei ylity. Ensin asetetaan skaalauskertoimen oletusarvoksi yksi. Lasketaan ositteelle skaalauskerroin, kun kyseessä ei ole taimikko- eikä siemenpuuosite. Kerralla poistettavien puiden määrän rajoittamiseksi lasketaan suurin sallittu runkoluvun vähennys. Tarkastetaan ylittyykö asetettu runkoluvun vähennys. Jos ylittyy, suurimmaksi sallituksi runkoluvuksi tulee todellinen runkoluku vähennettynä suurimmalla sallitulla runkoluvun vähennyksellä. Skaalauskertoimen laskutapa määräytyy ositteen runkoluvun mukaan. Normaalitiheyksisessä puustossa skaalauskerroin lasketaan suoraan puuston suurimman sallitun ja todellisen runkoluvun suhteena. Tiheämmässä puustossa laskenta on monimutkaisempi.

Chain Calculate maximum number of trees in mixed forest

Käytetään suurimman sallitun runkoluvun laskentaan sekapuustoisella kuviolla, kun kyseessä ei ole taimikko- tai siemenpuuosite. Jos ositteiden lukumäärä kuviolla on vähintään kaksi, lasketaan suurin sallittu runkoluku.

Chain Update stand attributes in mixed forest

Käytetään muuttujien arvojen päivittämiseen kuviotasolla sekapuustoisella kuviolla. Lasketaan runkoluvun maksimi sekapuukuviolla puulajeittain. Edelleen kaksijaksoiselle sekapuukuviolle lasketaan maksimi runkoluku puulajeittain sekä ylemmälle että alemmalle jaksolle.

Chain Adjust number of trees in mixed forest

Käytetään määrittämään puuston kuolleisuus siten, että puiden maksimilukumäärä sekapuukuviolla ei ylity. Käytetään lähtötietona edellisessä ketjussa laskettua puiden maksimimäärää. Laskenta tehdään, kun kyseessä ei ole taimikko eikä siemenpuuosite. Lasketaan skaalauskerroin sekapuustoisen kuvion ositteelle. Sekapuuston puulajisuhteet vaikuttavat sallittuun puuston määrään suhteellisen tiheysindeksin painolla. Kerralla poistettavien puiden määrän rajoittamiseksi lasketaan suurin sallittu runkoluvun vähennys. Tarkastetaan ylittyykö asetettu runkoluvun vähennys. Jos ylittyy, suurimmaksi sallituksi runkoluvuksi tulee todellinen runkoluku vähennettynä suurimmalla sallitulla runkoluvun vähennyksellä. Skaalauskertoimen laskutapa määräytyy ositteen runkoluvun mukaan. Normaalitiheyksisessä puustossa skaalauskerroin lasketaan suoraan puuston suurimman sallitun ja todellisen runkoluvun suhteena. Tiheämmässä puustossa laskenta on monimutkaisempi.

Chain Update tree’s probability to die

Käytetään toteuttamaan luonnonpoistuma kuviolla kuvauspuiden runkolukua skaalaamalla, kun edellä tehty runkoluvun päivitys elossapysymistodennäköisyysmallin perusteella ei ole riittänyt pudottamaan kuvion runkolukua riittävästi. Jos suurin sallittu runkoluku on ylittynyt, on skaaluskerroin saanut edellisissä malliketjuissa pienemmän arvon kuin yksi. Tällöin skaalataan ei-taimikko-ositteen puuston elossapysymistodennäköisyys siten, että puiden maksimilukumäärä kuviolla ei ylity. Skaalauksen jälkeen päivitetään elossa olevien (kuvauspuun edustamien) puiden lukumäärä. Näin saavutetaan sallittu runkoluku. Lisäksi lasketaan läpimittaluokan pohjapinta-ala.

Chain Update stratum attributes after scaling

Käytetään päivittämään ositetietoja seuraavan jakson kasvua, hakkuita ja metsänhoitotoimenpiteitä varten, jos skaalusta on käytetty. Asetetaan ensin arvot_skaalattu -muuttujan oletusarvoksi 0. Jos suurin sallittu runkoluku on ylittynyt eli skaalauskerroin on saanut edellisissä malliketjuissa pienemmän arvon kuin yksi, asetetaan arvot_skaalattu -muuttujan arvoksi 1. Päivitetään ositteen, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) tietoja. Lasketaan ei-taimikko-ositteen keskiläpimitta rinnankorkeudelta, keskipituus, runkoluku, pohjapinta-ala, suhteellinen tiheys ja tilavuus. Lasketaan taimikko-ositteelle pohjapinta-ala, keskipituus- ja -läpimitta. Sekä taimikko- että ei-taimikko-ositteelle lasketaan vielä kannonkorkeusläpimitta. Lopuksi lasketaan ositteen (myös puhtaan taimikko-ositteen) valtapituus ja painomuuttuja (runkoluku * keskipituus) taimikkokuvion keski-iän määrittämistä varten.

Chain Update stand attributes after scaling

Käytetään päivittämään muuttuneita kuviotietoja seuraavan jakson kasvua, hakkuita ja metsänhoitotoimenpiteitä varten. Asetetaan ensin arvot_skaalattu -muuttujan oletusarvoksi 0. Summataan arvot_skaalattu -muuttujan arvot ositteilta. Jos kuvion yhdelläkin ositteella on arvoja skaalattu, asetetaan arvot_skaalattu -muuttujan arvoksi 1. Kuviolla, jolla runkoluku on skaalattu päivitetään ei-taimikkokuvion pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, tilavuus, valtapuiden latvussuhde ja läpimitta, runkoluku, valtapituus sekä biologinen keski-ikä. Taimikkokuviolle, jolle puut on jo olemassa (saatu suoraan datasta tai luotu jakaumamalleilla) pohjapinta-ala, runkoluku, keski-ikä, keskiläpimitta, keskipituus, valtapituus, tilavuus sekä valtapuiden latvussuhde ja läpimitta. Lopuksi lasketaan toteutunut luonnonpoistuma kuviolle.

Calculate biomass

Käytetään kuvion puuston biomassan määrittämiseen. Biomassojen laskennan saa kytkettyä pois päältä jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista.

Chain Calculate biomass of tree

Käytetään puun eri osien biomassan määrittämiseen. Jos kyseessä on ei-taimikko-osite, lasketaan puun eri osien biomassat.

Calculate stand value growth

Käytetään kuvion puuston arvon määrittämiseen ja sitä kautta arvokasvun laskemiseen. Tuottaa samalla myös puutavaralajijakauman mukaanlukien oksista ja latvoista sekä kannoista ja juurista kertyvän bioenergian. Tätä ketjua voidaan käyttää myös aineiston täydennysketjujen yhteydessä ilman puuston kasvatusta. Arvokasvun laskennan saa kytkettyä pois päältä jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista.

Chain Calculate the value of growing stock on stratum level

Käytetään ositteen puuston arvon sekä puustavaralajijakauman ja bioenergian määrän laskemiseen. Jos kuvion kehitysluokka on jokin muu kuin aukea uudistusala tai nuori taimikko ja kyseessä ei ole taimikko-osite, lasketaan ositteen puuston arvo ja puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä.

Chain Calculate the stand value growth

Käytetään kuvion puuston arvokasvun määrittämiseen. Aluksi asetetaan kuvion arvokasvu, suhteellinen arvokasvu, keskimääräinen suhteellinen arvokasvu sekä keskimääräinen arvokasvu nollaksi ja edellisellä laskentajaksolla laskettu puuston arvo puuston arvo ennen kasvatusta -muuttujan arvoksi. Jos kuvion kehitysluokka on varttunut taimikko, nuori- tai varttunut kasvatusmetsikkö tai uudistuskypsä metsikkö, päivitetään laskentahetken puuston arvo summaamalla ositteiden puustojen arvot yhteen. Lopuksi lasketaan absosuuttinen, suhteellinen ja viiden vuoden keskimääräinen arvokasvu.

Calculate stand productive value

Käytetään kuvion tuottoarvon laskentaan. Tätä ketjua voidaan käyttää myös aineiston täydennysketjujen yhteydessä ilman puuston kasvatusta. Tuottoarvon laskennan saa kytkettyä pois päältä jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista.

Chain Calculate productive value

Käytetään kuvion maan ja puuston tuottoarvon laskentaan. Kun kyseessä on puustoinen kuvio ja luontaisen uudistamisen sisäänkasvuvaihe ei ole käynnissä, nollataan puulajeittaiset pohjapinta-alat ja runkoluvut kuviolla kertovien muuttujien arvot. Tämän jälkeen lasketaan näille muuttujille uudet arvot. Tuottoarvo lasketaan puulajeittaisilla pohjapinta-aloilla painottaen. Asetetaan taimikon tuottoarvon kertovan muutujan oletusarvoksi nolla. Lasketaan taimikon ja varttuneen metsän puuston tuottoarvo sekä paljaan maan tuottoarvo. Mineraali ja turvemaalle laskenta tehdään samalla mallilla, mutta turvemaan tuottoarvoa on mahdollista laskea kertoimella. Puuttoman kuvion puuston tuottoarvoksi asetetaan nolla.

Calculate v-value

Käytetään kuvion puuston v-arvon määrittämiseen. V-arvon laskennan saa kytkettyä pois päältä jättämällä tämän ketjun pois simuloinnista.

Chain Calculate V_value

Käytetään kuvion v-arvon määrittämiseen, kun kuvion kehitysluokka on jokin muu kuin aukea uudistusala tai nuori taimikko ja kuvion puuston arvo on tiedossa edelliseltä laskentavuodelta. Ennen laskentaa asetetaan v-arvon oletusarvoksi nolla.

Toimenpideketjut

Harvests branching

Käytetään hakkuiden toteuttamiseen. Optimointia varten simuloidaan useita erilaisia käsittelyvaihtoehtoja. Erilaisia käsittelyvaihtoehtoja voivat muodostaa esim. viivästetyt harvennus- tai päätehakkuut, harvennusvoimakkuus tai kokonaan toisenlainen käsittelyketju. Seuraavassa on kuvattu tavanomainen optimointiin tähtäävä haaroitettu simulointi. Yleisesti ottaen kaikki halutut käsittelyvaihtoehdot on määriteltävä malliketjuissa. Tällä tavalla vältytään turhien toteuttamiskelvottomien vaihtoehtojen simuloinnilta ja jatkokäsittelyltä optimoinnissa. Näin optimointiin tuotetaan vain todella toteutettavissa olevia käsittelyketjuja.

Chain Final harvests

Käytetään päätehakkuiden toteuttamiseen simuloinnissa, kun kyseessä on puustoinen kuvio, mutta ei puhdas taimikko. Ensin lasketaan keinollisesti syntyneen kuvion keski-ikä, jos taimikonhoitoa tai harvennusta ei ole vielä tehty. Edelleen, jos kyseessä ei ole siemenpuu- tai kaistalehakkuukuvio, lasketaan ensin uudistamisrajat ja tulkitaan tämän jälkeen, onko kuvio uudistuskypsä. Uudistamisrajat voidaan määrittää Metsätalouden kehittämiskeskus tapion uudistussuositusten keskiläpimitta- ja ikätunnuksen ala- ja ylärajan välille. Jos kuvio on uudistuskypsä, asetetaan uudistuskypsyydestä kertovan muuttujan arvoksi 1. Päivitetään muuttujan arvo, joka kertoo kuinka monella vuodella uudistamisraja on ylitetty. Tämän muuttujan avulla toteutetaan viivästetty uudistushakkuu optimointia varten. Jos uudistamiskypsyydestä kertovalla muuttujalla ei ole vielä arvoa tai, jos pääpuulaji on vaihtunut kasvatusjakson aikana, asetetaan arvoksi 0. Simuloinnin haaroitus päätehakkuussa on kuvattu heti ketjun alussa: viivästetty päätehakkuu tehdään, kun uudistuskypsyyden saavuttamisesta on kulunut tietty aika esim. 5, 10, 15, 20 ja 30 vuotta. Näin ollen haaroja syntyy kuusi kappalta. Laskenta menee kaikilla haaroilla samalla tavalla. Päätehakkuu tehdään, jos kuvio on metsämaata, uudistushakkuukelpoinen, valtapituus on riittävä suhteessa kasvupaikkaan ja edellisestä hakkuusta on kulunut riittävästi aikaa. Päätehakkuu tehdään avohakkuuna, jos kyseessä on rehevä (MT+) kivennäismaan kuvio pääpuulajista riippumatta tai vähäravinteinen (VT-) pääpuulajiltaan muu kuin mäntykuvio (todennäköisesti kasvupaikalle sopimaton puulaji). Kun hakkuu on tehty, uudistuskypsästä kuviosta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0. Turvemaiden reheville (MT+) korpi tai lettokuusikoille tehdään avohakkuu. Avohakkuun jälkeen asetetaan uudistuskypsästä kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0. Kivennäismaiden vähäravinteisille (VT-) kuviolle ja turvemaan keskiravinteisille ja huonommille (MT-) räme- ja nevakuviolle tehdään siemenpuuhakkuu, kun pääpuulaji on mänty. Uudistettavaksi puulajiksi asetetaan mänty (1). Kun hakkuu on tehty, asetetaan uudistushakkuukypsästä kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0 ja määritetään uudistettava puulaji. Jos edelleenkään uudistuskypsää turvemaakuviota ei ole uudistushakattu epätavallisen pääpuulaji/kasvupaikkayhdistelmän vuoksi, kuvio avohakataan. Lopuksi vielä asetetaan uudistuskypsä -muuttujan arvoksi 0. Tukkivähennystä voidaan malleissa käyttää kuvaamaan laatuvikojen vuoksi tukkipuutavaralajin siirtymistä kuiduksi. vaihtoehtoina on käyttää puutasolla määritettyä tai/ja alueellista tukin tasokorjausta.

Chain Update comp_unit after clearcut or stripcut

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen avo- tai kaistalehakkuun jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Samalla simulointijaksolla avohakkuun kanssa nollataan kuviontason muuttujien arvoja. Poistetaan vielä kuviolle mahdollisesti jääneet jättöpuut. Edelleen asetetaan aukea-muuttujan arvoksi 1, kehitysluokaksi avoin_uudistusala ja kuvion puuston arvoksi nolla. Lopuksi, jos hakkuu tehtiin kaistalehakkuuna, tulee uudistamistavaksi luontainen uudistaminen.

Chain Update stratum after seedtree or sheltertree cut

Käytetään ositetietojen päivittämiseen siemen- tai suojuspuuhakkuun jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos siemen- tai suojuspuuhakkuu on tehty samalla simulointijaksolla, päivitetään ositteen pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, tilavuus, kuvauspuiden lukumäärä ja ositteen puuston arvo, puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä. Lopuksi asetetaan siemenpuuositteesta kertovan muuttujan arvoksi 1 ja ylemmästä jaksosta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Chain Update comp_unit after seedtree or sheltertree cut

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen siemen- tai suojuspuuhakkuun jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos siemen- tai suojuspuuhakkuun on tehty samalla simulointijaksolla, päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, koivun osuus pohjapinta-alasta, valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen asetetaan siemenpuukuviomuuttujan arvoksi 1, nollataan kuviotason muuttujien arvoja sekä asetetaan taimettomasta siemenpuukuviosta kertovan muuttujan arvoksi 1. Uudistamistavaksi tulee luontainen uudistaminen. Edelleen päivitetään kuvion kehitysluokka. Sitä varten asetetaan ennen toimenpiteen toteutusta ollut kehitysluokka vanha_kehitysluokka -muuttujan arvoksi, eri jaksojen ikäeroksi 0 ja lasketaan uudistamisrajat. Lopuksi päivitetään kuvion puuston arvo.

Chain Remove seed trees

Käytetään siemenpuiden poistoon simuloinnissa, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Sekä männyn siemenpuu- että kuusen suojuspuukuvioilta poistetaan siemen- ja suojuspuut, kun uudistushakkuusta on kulunut tietty aika. Jos simulointiaineistossa on alussa siemenpuukuviota, joilla on jo taimiainesta, siemenpuut poistetaan, kun kuviolla on taimiaineista tietty määrä.

Chain Update comp_unit after removing seed trees

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen siemenpuiden poiston jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Samalla simulointijaksolla siemenpuiden poiston kanssa asetetaan ensin puhtaasta taimikkokuviosta kertovan muuttujan oletusarvoksi 1. Jos kuitenkin kuviolla on muitakin kuin taimikko-ositteita, asetetaan puhdas taimikko -muuttujan arvoksi 0. Siemenpuukuvio -muuttujan arvoksi asetetaan 0. Päivitetään kuvion runkoluku, odotettavissa oleva runkoluku, ikä, ositteiden lukumäärä ja aritmeettinen keskipituus. Edelleen nollataan kuviotason muuttujien arvoja ja päivitetään taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvo. Jos siemenpuiden poiston jälkeen kuviolla on puhdas taimikko, päivitetään pääpuulaji, keski- ja valtapituus sekä nollataan kuviotason muuttujien arvoja. Jos jäljelle jäävä puusto ei ole puhdas taimikko, päivitetään pohjapinta-ala, pääpuulaji, tilavuus, keskiläpimitta, keski- ja valtapituus, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä, suhteellinen tiheys sekä valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen päivitetään kuvion kehitysluokka. Sitä varten asetetaan ennen toimenpiteen toteutusta ollut kehitysluokka vanha_kehitysluokka -muuttujan arvoksi, eri jaksojen ikäeroksi 0 ja lasketaan uudistamisrajat. Lopuksi asetetaan kuvion puuston arvoksi nolla.

Chain Thinnings

Käytetään harvennusten toteuttamiseen simuloitaville kuvioille, kun kyseessä on puustoinen kuvio ja uudistushakkuun viisästys ei ole toiminnassa. Harvennusmallia varten lasketaan leimaus- ja jäävän puuston rajat, kun kyseessä ei ole puhdas taimikko ja puuston valtapituus on riittävä suhteessa kasvupaikkaan. Harvennusmallin valinta riippuu maantieteellisestä sijainnista (Etelä-, Väli- ja Pohjois-Suomi), kasvupaikasta ja pääpuulajista. Harvennuksen leimausrajaa ja jäävän puuston rajaa on mahdollista säätää Metsätalouden kehittämiskeskus tapion uusien harvennusmallien vaihteluvälin sisällä. Jos kuvion pohjapinta-ala on suurempi kuin harvennusmallin leimausraja, päivitetään muuttuja, joka kertoo kuinka monta vuotta on kulunut harvennusrajan ylittymisestä. Tämän muuttujan avulla toteutetaan viivästetty harvennus optimointia varten. Simuloinnin haaroitus harvennushakkuissa: Seuraavassa on kuvattu malliketjun osat, joissa harvennushakkuuta 5 tai 10 vuotta viivästyttämällä tuotetaan erilaisia vaihtoehtoja simulointiin. 5 vuotta viivästetty harvennushakkuu tehdään, kun harvennusmallin leimausrajan ylittymisestä on kulunut 5 vuotta. Vastavasti 10 vuotta viivästetty harvennushakkuu tehdään, kun harvennusmallin leimausrajan ylittymisestä on kulunut 10 vuotta. Näin ollen haaroja syntyy 3 kappaletta. Bioenergiamallia varten asetetaan kantojen_keruu -muuttujan arvoksi 0 eli estetään kantojen nosto harvennuksessa. Ennen varsinaista harvennusta asetetaan juuri harvennetusta kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0. Jos kuviota ei ole vielä harvennettu tai jos harvennuksista ei ole tietoa ja puusto on vielä ensiharvennuskokoista, toteutetaan ensiharvennus. Toteutetun harvennuksen jälkeen asetetaan juuri harvennettu -muuttujan arvoksi 1. Edelleen, jos puusto ei ollut ensiharvennuskelpoinen, harvennus toteutetaan muuna harvennuksena. Toteutetun harvennuksen jälkeen asetetaan juuri harvennettu -muuttujan arvoksi 1. Puuston ensiharvennus-/harvennuskelpoisuus tulkitaan valtapituuden ja kasvupaikan mukaan.

Chain Update tree after thinning

Käytetään päivitettäessä puutason muuttujia harvennuksen jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään läpimittaluokan pohjapinta-ala.

Chain Update stratum after thinning

Käytetään päivitettäessä ositetason muuttujia harvennuksen jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään ositteen pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, valtapituuden kasvu, runkoluku, kuvauspuiden lukumäärä sekä tilavuus. Lopuksi lasketaan harvennuksen jälkeinen puuston arvo, puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä.

Chain Update comp_unit after thinning

Käytetään päivitettäessä kuviotason muuttujia harvennuksen jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keski- ja valtapituus, runkoluku, odotettu runkoluku, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä sekä valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen nollataan harvennusrajan ylittämisestä kuluneen ajan, aika harvennuksesta ja kaksijaksoisuudesta kertovien muuttujien arvot sekä lasketaan kuvion puuston arvo. Lopuksi bioenergiamallia varten asetetaan kantojen_keruu -muuttujan oletusarvoksi 1. Jos kohde ei sovellu kantojen nostoon, asetetaan kantojen_keruu -muuttujan arvoksi 0.

Silvicultural operations

Käytetään metsänhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Chain Soil preparations after regeneration harvest

Käytetään maanmuokkauksen kustannusten kohdentamiseen uudistushakatuille kuvioille sinä vuonna, kun uudistushakkuu on tehty. Laikutus tehdään kivennäismaiden reheville (MT+) kuviolle ja yhdelle kolmasosalle turvemaiden keski- ja vähäravinteisista (MT-CT) männyn siemenpuukuvioista. Laikkumätästys tehdään turvemaiden reheville (MT+) avohakkuukuvioille. Äestys tehdään vähäravinteisille (VT-) kivennäismaakuvioille. Toteutetun maanmuokkauksen jälkeen maanmuokkauksesta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 1.

Chain Tending of young stands

Käytetään taimikonhoidon toteuttamiseen tietyssä puuston pituus- ja ikävaiheessa, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Malliketju sisältää sekä varhais- että varsinainen taimikonhoidon toteutuksen. Varhaistaimikonhoito (heinäys ja perkaus) toteutetaan varhaisessa pituusvaiheessa kuusen ja männyn taimikoille. Lasketaan taimikonhoitoraja eli tiheys, jota tiheämmät taimikot harvennetaan. Varsinainen taimikonhoito tehdään, jos taimikon runkoluku on suurempi kuin taimikonhoitoraja. Taimikonhoito voidaan uusia tietyn ajan kuluttua edellisestä taimikonhoidosta. Kuitenkin kasvupaikalle on määritelty taimikonhoitokertojen maksimiarvo, jota ei voi ylittää. Taimikonhoidon toteutusvaihe määräytyy kasvupaikan, pääpuulajin ja puuston pituuden mukaan.

Chain Update stratum after tending of young stand

Käytetään päivitettäessä ositetietoja taimikonhoidon jälkeen samalla simulointijaksolla taimikonhoidon kanssa, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos ositteen pohjapinta-ala on suurempi kuin nolla, päivitetään pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, tilavuus ja kuvauspuiden lukumäärä. Lopuksi lasketaan alle 1,3 m pitkien puiden lukumäärä. Jos alle 1,3 m puiden lukumäärä on nolla, asetetaan taimikko-ositteesta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Chain Update comp_unit after tending of young stand

Käytetään päivitettäessä kuviotietoja taimikonhoidon jälkeen samalla simulointijaksolla taimikonhoidon kanssa, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos puutaso on olemassa, päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, odotettu runkoluku, ositteiden lukumäärä, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä, valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen lasketaan taimikko-ositteiden lukumäärä. Jos kuviolla ei ole yhtään taimikko-ositetta, asetetaan taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0. Jos puutaso puuttuu, päivitetään keskipituus, runkoluku, odotettu runkoluku ja ositteiden lukumäärä. Tulkitaan ositteiden tietoja käyttäen onko kuvio kaksijaksoinen. Jos kuvio on yksijaksoinen, nollataan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos kuvio on kaksijaksoinen, lasketaan sekä ylempään että alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos eri ositteisiin kuulumisen tulkinnan kanssa on ollut ongelmia eli ylemmän tai alemman jakson ositteiden lukumäärää ei ole laskettu (esim. kaikki ositteet kuuluvat ylempään jaksoon, siis kyseessä on yksijaksoinen kuvio), asetetaan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumääräksi nolla. Tällöin myös kaksijaksoisuudesta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0 eli kuvio tulkitaan yksijaksoiseksi.

Forced operations

Käytetään toimenpiteiden pakottamiseen puuston kasvun simuloinnin yhteydessä tai ennen sitä. Sisältää kaikki järjestelmällä toteutettavat toimenpiteet, niin hakkuut kuin hoitotoimenpiteetkin. Pakotetut toimenpiteet saadaan metsätaloussuunnitelman toimenpide-ehdotuksista. Jokaista toimenpidemallia varten on oma malliketjukokonaisuutensa.

Forced thinnings

Chain Calculate thinning limits

Käytetään harvennuksen leimausrajan ja harvennuksen jälkeen jäävän puuston ala- ja ylärajan määrittämiseen.

Chain Forced first thinning

Käytetään pakotetun ensiharvennuksen toteuttamiseen. Harvennusmallin valinta riippuu maantieteellisestä sijainnista (Etelä-, Väli- ja Pohjois-Suomi) ja pääpuulajista. Ennen varsinaista harvennusta asetetaan juuri harvennetusta kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0 ja bioenergian keruumallia varten kantojen_keruu -muuttujan arvoksi 0. Toteutetun harvennuksen jälkeen asetetaan juuri harvennettu -muuttujan arvoksi 1.

Chain Forced low thinning

Käytetään pakotetun harvennuksen toteuttamiseen alaharvennuksena. Harvennusmallin valinta riippuu maantieteellisestä sijainnista (Etelä-, Väli- ja Pohjois-Suomi) ja pääpuulajista. Ennen varsinaista harvennusta asetetaan juuri harvennetusta kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0 ja bioenergian keruumallia varten kantojen_keruu -muuttujan arvoksi 0. Toteutetun harvennuksen jälkeen asetetaan juuri harvennettu -muuttujan arvoksi 1.

Chain Forced low thinning with removed volume

Käytetään pakotetun harvennuksen toteuttamiseen alaharvennuksena annetulla harvennuspoistumalla. Harvennusmallin valinta riippuu maantieteellisestä sijainnista (Etelä-, Väli- ja Pohjois-Suomi) ja pääpuulajista. Ennen varsinaista harvennusta asetetaan juuri harvennetusta kuviosta kertovan muuttujan arvoksi 0 ja bioenergian keruumallia varten kantojen_keruu -muuttujan arvoksi 0. Toteutetun harvennuksen jälkeen asetetaan juuri harvennettu -muuttujan arvoksi 1.

Chain Update tree after forced thinning

Käytetään päivitettäessä puutason muuttujia harvennuksen jälkeen. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään läpimittaluokan pohjapinta-ala.

Chain Update stratum after forced thinning

Käytetään päivitettäessä ositetason muuttujia harvennuksen jälkeen. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään ositteen pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, valtapituuden kasvu, runkoluku, kuvauspuiden lukumäärä sekä tilavuus. Lopuksi lasketaan harvennuksen jälkeinen puuston arvo, puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä.

Chain Update comp_unit after forced thinning

Käytetään päivitettäessä kuviotason muuttujia harvennuksen jälkeen. Samalla simulointijaksolla harvennuksen kanssa päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keski- ja valtapituus, valtapituus, runkoluku, odotettu runkoluku, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä sekä valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Lopuksi nollataan harvennusrajan ylittämisestä kuluneen ajan, aika harvennuksesta ja kaksijaksoisuudesta kertovan muuttujan arvot sekä lasketaan kuvion puuston arvo.

Chain Calculate productive value

Käytetään kuvion maan ja puuston tuottoarvon laskentaan. Kun kyseessä on puustoinen kuvio, nollataan puulajeittaiset pohjapinta-alat ja runkoluvut kuviolla kertovien muuttujien arvot. Tämän jälkeen lasketaan näille muuttujille uudet arvot. Tuottoarvo lasketaan puulajeittaisilla pohjapinta-aloilla painottaen. Asetetaan taimikon tuottoarvon kertovan muutujan oletusarvoksi nolla. Lasketaan taimikon ja varttuneen metsän puuston tuottoarvo sekä paljaan maan tuottoarvo. Mineraali ja turvemaalle laskenta tehdään samalla mallilla, mutta turvemaan tuottoarvoa on mahdollista laskea kertoimella. Puuttoman kuvion puuston tuottoarvoksi asetetaan nolla.

Forced clearcut and strip cut

Chain Forced clearcut

Käytetään pakotetun avohakkuun toteuttamiseen.

Chain Forced stripcut

Käytetään pakotetun kaistalehakkuun toteuttamiseen. Asetetaan uudistettavaksi puulajiksi kuusi (2). Kaistalehakkuun toteuttamisen jälkeen asetetaan kaistalehakkuukuviosta ja taimettomasta luontaisen uudistamisen kuviosta kertovien muuttujien arvoksi 1.

Chain Update comp_unit after forced clearcut or strip cut

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen pakotetun avo- tai kaistalehakkuun jälkeen. Samalla simulointijaksolla avohakkuun kanssa nollataan kuviontason muuttujien arvoja. Edelleen asetetaan aukea-muuttujan arvoksi 1, kehitysluokaksi avoin_uudistusala ja kuvion puuston arvoksi nolla. Poistetaan vielä kuviolle mahdollisesti jääneet jättöpuut.

Chain Calculate productive value

Käytetään kuvion maan ja puuston tuottoarvon laskentaan. Kun kyseessä on puustoinen kuvio, nollataan puulajeittaiset pohjapinta-alat ja runkoluvut kuviolla kertovien muuttujien arvot. Tämän jälkeen lasketaan näille muuttujille uudet arvot. Tuottoarvo lasketaan puulajeittaisilla pohjapinta-aloilla painottaen. Asetetaan taimikon tuottoarvon kertovan muutujan oletusarvoksi nolla. Lasketaan taimikon ja varttuneen metsän puuston tuottoarvo sekä paljaan maan tuottoarvo. Mineraali ja turvemaalle laskenta tehdään samalla mallilla, mutta turvemaan tuottoarvoa on mahdollista laskea kertoimella. Puuttoman kuvion puuston tuottoarvoksi asetetaan nolla.

Forced seedtree position, sheltertree, covertree position and seed/sheltertree removal

Chain Forced seedtree position

Käytetään pakotetun siemenpuuhakkuun toteuttamiseen. Ennen siemenpuuhakkuun totetuttamista lasketaan valtapuiden keskiläpimitta ja asetetaan uudistettavaksi puulajiksi mänty (1). Siemenpuuhakkuun jälkeen asetetaan kuvion kehitysluokaksi siemenpuumetsikkö (7).

Chain Forced sheltertree position

Käytetään pakotetun suojuspuuhakkuun toteuttamiseen. Ennen suojuspuuhakkuun totetuttamista lasketaan valtapuiden keskiläpimitta ja asetetaan uudistettavaksi puulajiksi kuusi (2). Suojuspuuhakkuun jälkeen asetetaan kuvion kehitysluokaksi suojuspuumetsikkö (8).

Chain Forced covertree position

Käytetään pakotetun verhopuuhakkuun toteuttamiseen. Ennen verhopuuhakkuun totetuttamista lasketaan valtapuiden keskiläpimitta ja asetetaan uudistettavaksi puulajiksi kuusi (2). Verhopuuhakkuun jälkeen asetetaan kuvion kehitysluokaksi suojuspuumetsikkö (8).

Chain Update stratum after forced seed, shelter or covertree cut

Käytetään ositetietojen päivittämiseen siemen-, suojus- tai verhopuuhakkuun jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos siemen-, suojus- tai verhopuuhakkuu on tehty samalla simulointijaksolla, päivitetään ositteen pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, tilavuus, kuvauspuiden lukumäärä ja ositteen puuston arvo, puutavaralajijakauma sekä bioenergiapuun määrä. Lopuksi asetetaan siemenpuuositteesta kertovan muuttujan arvoksi 1 sekä nollataan ositteen puuston arvo ja asetetaan ylemmästä jaksosta kertovan muuttujan arvoksi 0.

Chain Update comp_unit after forced seed, shelter or covertree cut

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen siemen-, suojus- tai verhopuuhakkuun jälkeen, kun kyseessä on puustoinen kuvio. Jos siemen-, suojus- tai verhopuuhakkuu on tehty samalla simulointijaksolla, päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, koivun osuus pohjapinta-alasta, valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen asetetaan siemenpuukuviomuuttujan arvoksi 1, nollataan kuviotason muuttujien arvoja sekä asetetaan taimettomasta siemenpuukuviosta kertovan muuttujan arvoksi 1. Edelleen päivitetään kuvion kehitysluokka. Sitä varten asetetaan ennen toimenpiteen toteutusta ollut kehitysluokka vanha_kehitysluokka -muuttujan arvoksi, eri jaksojen ikäeroksi 0 ja lasketaan uudistamisrajat. Lopuksi päivitetään kuvion puuston arvo.

Chain Assign seedtree_stratum to 1 for Upper_st stratum

Käytetään kaksijaksoisen kuvion ylemmän jakson määrittämiseen siemenpuuositteeksi.

Chain Forced remove seed trees

Käytetään pakotetun siemenpuiden poiston toteuttamiseen, kun kyseessä on kaksijaksoinen kuvio.

Chain Update comp_unit after forced removing seed trees

Käytetään kuviotietojen päivittämiseen pakotetun siemenpuiden poiston jälkeen. Samalla simulointijaksolla siemenpuiden poiston kanssa asetetaan ensin puhtaasta taimikkokuviosta kertovan muuttujan oletusarvoksi 1. Jos kuitenkin kuviolla on muitakin kuin taimikko-ositteita, asetetaan puhdas taimikko -muuttujan arvoksi 0. Siemenpuukuvio -muuttujan arvoksi asetetaan 0. Päivitetään kuvion runkoluku, odotettavissa oleva runkoluku, ikä, ositteiden lukumäärä ja aritmeettinen keskipituus. Edelleen nollataan kuviotason muuttujien arvoja ja päivitetään taimikkokuviosta kertovan muuttujan arvo. Jos siemenpuiden poiston jälkeen kuviolla on puhdas taimikko, päivitetään pääpuulaji, keski- ja valtapituus sekä nollataan kuviotason muuttujien arvoja. Jos jäljelle jäävä puusto ei ole puhdas taimikko, päivitetään pohjapinta-ala, pääpuulaji, tilavuus, keskiläpimitta, keski- ja valtapituus, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä, suhteellinen tiheys sekä valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Edelleen päivitetään kuvion kehitysluokka. Sitä varten asetetaan ennen toimenpiteen toteutusta ollut kehitysluokka vanha_kehitysluokka -muuttujan arvoksi, eri jaksojen ikäeroksi 0 ja lasketaan uudistamisrajat. Lopuksi asetetaan kuvion puuston arvoksi nolla.

Chain Calculate productive value

Käytetään kuvion maan ja puuston tuottoarvon laskentaan. Kun kyseessä on puustoinen kuvio, nollataan puulajeittaiset pohjapinta-alat ja runkoluvut kuviolla kertovien muuttujien arvot. Tämän jälkeen lasketaan näille muuttujille uudet arvot. Tuottoarvo lasketaan puulajeittaisilla pohjapinta-aloilla painottaen. Asetetaan taimikon tuottoarvon kertovan muutujan oletusarvoksi nolla. Lasketaan taimikon ja varttuneen metsän puuston tuottoarvo sekä paljaan maan tuottoarvo. Mineraali ja turvemaalle laskenta tehdään samalla mallilla, mutta turvemaan tuottoarvoa on mahdollista laskea kertoimella. Puuttoman kuvion puuston tuottoarvoksi asetetaan nolla.

Forced regeneration

Chain Forced planting

Käytetään pakotetun istutuksen toteuttamiseen. Istutuksen jälkeen asetetaan kuviotason muuttujille alkuarvoja. Edelleen asetetaan istutuksesta kertovan muuttujan arvoksi 1. Lasketaan runkoluku, ikä, pohjapinta-ala, tilavuus, kuvion odotettavissa oleva runkoluku ja pääpuulaji ositetietojen avulla.

Chain Forced seeding

Käytetään pakotetun kylvön toteuttamiseen. Kylvön jälkeen asetetaan kuviotason muuttujille alkuarvoja. Edelleen asetetaan istutuksesta kertovan muuttujan arvoksi 0. Lasketaan runkoluku, ikä, pohjapinta-ala, tilavuus, kuvion odotettavissa oleva runkoluku ja pääpuulaji ositetietojen avulla.

Chain Forced natural regeneration

Käytetään pakotetun luontaisen uudistamisen toteuttamiseen.

Chain Calculate attributes to stratum after planting or seeding

Käytetään ositetietojen täydentämiseen pakotetun istutuksen tai kylvön jälkeen. Lasketaan rinnankorkeuden saavuttamiseen kuluva aika. Arvo määräytyy sijainnin (kunta), kasvupaikan ja puulajin mukaan. Lisäksi metsämaalle sekä kitu- ja joutomaalle on omat mallinsa. Edelleen kasvatetaan istutetun ositteen keskipituutta ja ikää. Tätä varten lasketaan taimikon vuotuinen pituuskasvu.

Chain Calculate attributes to comp_unit after planting

Käytetään ositetietojen täydentämiseen pakotetun istutuksen jälkeen. Päivitetään kuvion keskipituus ja ikä.

Forced regeneration check

Chain Forced supplemental_planting

Käytetään pakotetun täydennysistutuksen toteuttamiseen. Lasketaan puulajeittaiset runkoluvut. Täydennysistutuksen jälkeen asetetaan istutuksesta kertovan muuttujan arvoksi 1. Lasketaan runkoluku, ikä, pohjapinta-ala, tilavuus, kuvion odotettavissa oleva runkoluku ja pääpuulaji ositetietojen avulla.

Chain Calculate attributes to stratum after supplemental planting

Käytetään ositetietojen täydentämiseen pakotetun täydennysistutuksen jälkeen. Lasketaan rinnankorkeuden saavuttamiseen kuluva aika. Arvo määräytyy sijainnin (kunta), kasvupaikan ja puulajin mukaan. Lisäksi metsämaalle sekä kitu- ja joutomaalle on omat mallinsa. Edelleen kasvatetaan istutetun ositteen keskipituutta ja ikää. Tätä varten lasketaan taimikon vuotuinen pituuskasvu.

Chain Calculate attributes to comp_unit after supplemental planting

Käytetään kuviotietojen täydentämiseen pakotetun täydennysistutuksen jälkeen. Päivitetään kuvion keskipituus ja ikä.

Chain Forced grass suppression

Käytetään pakotetun mekaanisen heinäntorjunnan toteuttamiseen.

Chain Forced chemical grass suppression

Käytetään pakotetun mekaanisen heinäntorjunnan toteuttamiseen.

Forced soil preparation

Chain Forced scarification

Käytetään pakotetun maanmuokkauksen toteuttamiseen laikuttamalla. Maanmuokkauksen toteuttamisen jälkeen asetetaan maanmuokkauksesta kertovan muuttujan arvoksi 1.

Chain Forced mounding

Käytetään pakotetun maanmuokkauksen toteuttamiseen laikkumätästämällä. Maanmuokkauksen toteuttamisen jälkeen asetetaan maanmuokkauksesta kertovan muuttujan arvoksi 1.

Chain Forced harrowing

Käytetään pakotetun maanmuokkauksen toteuttamiseen äestämällä. Maanmuokkauksen toteuttamisen jälkeen asetetaan maanmuokkauksesta kertovan muuttujan arvoksi 1.

Forced tending and management of seedling and young stands

Chain Forced tending of young stands

Käytetään pakotetun taimikonhoidon toteuttamiseen. Jos kuviolla on olemassa puita, taimikonhoito tehdään aidosti puita poistamalla, muuten kyseessä on taimikon perkaus.

Chain Forced early tending of young stands

Käytetään pakotetun varhaistaimikonhoidon toteuttamiseen. Jos kuviolla on olemassa puita, varhaistaimikonhoito tehdään aidosti puita poistamalla, muuten kyseessä on taimikon perkaus.

Chain Forced cleaning

Käytetään pakotetun perkauksen toteuttamiseen.

Chain Forced improvement_of_young_stand

Käytetään pakotetun nuoren metsän hoidon toteuttamiseen.

Chain Update stratum after forced tending or improvement of young stand

Käytetään päivitettäessä ositetietoja taimikonhoidon tai nuoren metsän kunnostuksen jälkeen samalla simulointijaksolla. Jos ositteen pohjapinta-ala on suurempi kuin nolla, päivitetään pohjapinta-ala, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, tilavuus ja kuvauspuiden lukumäärä.

Chain Update comp_unit after forced tending or improvement of young stand

Käytetään päivitettäessä kuviotietoja taimikonhoidon tai nuoren metsän kunnostuksen jälkeen samalla simulointijaksolla. Jos puutaso on olemassa, päivitetään kuvion pääpuulaji, pohjapinta-ala, tilavuus, keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, odotettu runkoluku, ositteiden lukumäärä, koivun osuus pohjapinta-alasta, kuvauspuiden lukumäärä, valtapuiden keskiläpimitta ja latvussuhde. Jos puutaso puuttuu, päivitetään keskipituus, runkoluku, odotettu runkoluku ja ositteiden lukumäärä. Tulkitaan ositteiden tietoja käyttäen onko kuvio kaksijaksoinen. Jos kuvio on yksijaksoinen, nollataan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos kuvio on kaksijaksoinen, lasketaan sekä ylempään että alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumäärät. Jos eri ositteisiin kuulumisen tulkinnan kanssa on ollut ongelmia eli ylemmän tai alemman jakson ositteiden lukumäärää ei ole laskettu (esim. kaikki ositteet kuuluvat ylempään jaksoon, siis kyseessä on yksijaksoinen kuvio), asetetaan ylempään ja alempaan jaksoon kuuluvien ositteiden lukumääräksi nolla. Tällöin myös kaksijaksoisuudesta kertovan muuttujan arvoksi asetetaan 0 eli kuvio tulkitaan yksijaksoiseksi.

Forced clearing

Chain Forced clearing

Käytetään pakotetun raivauksen toteuttamiseen.

Chain Forced clearing_before_harvest

Käytetään pakotetun ennakkoraivauksen toteuttamiseen.

Forced pruning

Chain Forced pruning

Käytetään pakotetun pystykarsinnan toteuttamiseen.

Forced ditching

Chain Forced ditch cleaning

Käytetään pakotetun kunnostusojituksen toteuttamiseen.

Forced fertilization

Chain Forced fertilization

Käytetään pakotetun kasvatuslannoituksen toteuttamiseen.

Chain Forced vitality fertilization

Käytetään pakotetun terveyslannoituksen toteuttamiseen.